• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij PuurGezond

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij PuurGezond?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij PuurGezond
Je bent hier:

Klantenservice

Bedenktijd
Bij PuurGezond.nl mag je 14 dagen nadenken over je aankoop. Wil je het gekochte product niet houden dan kun je het binnen  14 kalenderdagen na ontvangst terugsturen, mits het geleverde product geen gebruikssporen bevat. De bedenktijd geldt niet voor downloads en andere digitale goederen. Na ontvangst van de goederen in nieuwstaat, storten we je geld binnen 14 dagen terug op je rekening.

Kosten retourzending
De koper betaalt zelf voor het terugsturen van een product.

Levering binnen 3 werkdagen
We streven er naar dat je de bestelde producten binnen 3 werkdagen in huis hebt. Er geldt een maximale levertijd van 14 werkdagen. Is een aankoop niet binnen 14 werkdagen geleverd dan heb je het recht de bestelling te annuleren

Wettelijke garantie
Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging of terugbetaling.

Vragen of klachten
Voor vragen of klachten kun je ons mailen via info@puurgezond.nl. We zullen dan zo spoedig mogelijk reageren.

Veelgestelde vragen
volgen

Algemene voorwaarden PuurGezond

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PuurGezond zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door een bestelling bij PuurGezond te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van PuurGezond gelden ook ten behoeve van eventueel door PuurGezond ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van PuurGezond zijn vrijblijvend. PuurGezond heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. (Zie ook artikel 3.5.)

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als PuurGezond uw bestelling heeft geaccepteerd. PuurGezond heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen, betalingen en retourneren
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag (zonder korting of compensatie) binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te betalen. Voor bestellingen met een afleveradres in het buitenland dient u het verschuldigde bedrag binnen eenentwintig (21) dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. De betaalmethode betreft Ideal (internetbankieren).

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door PuurGezond bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als PuurGezond zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar PuurGezond behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door PuurGezond, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PuurGezond.

3.6 Verzendkosten via webshop – 2016
Nederland € 2,35 voor bestelling tot 25,00 euro, vanaf dit bedrag gratis verzending.

3.7 U kunt artikelen tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat PuurGezond niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.
U retourneert het artikel binnen de zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel.
Het artikel is onbeschadigd en ongebruikt en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. Wij willen u vragen om, indien mogelijk, de factuur (of een kopie van die factuur) mee te sturen in de verpakking.
Na ontvangst van het geretourneerde artikel, wordt het aankoopbedrag op uw rekeningnummer overgemaakt.

Artikel 4. Levering
4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 14 werkdagen, tenzij door PuurGezond anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door PuurGezond geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 PuurGezond garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan PuurGezond te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft PuurGezond de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 PuurGezond is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en PuurGezond, dan wel tussen PuurGezond en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van PuurGezond.

Artikel 9. Diversen
9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat PuurGezond deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met PuurGezond in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door PuurGezond vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 PuurGezond mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan PuurGezond toekomende rechten, heeft PuurGezond in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.